Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode

2. udgave – Pædagoguddannelsen 2014

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse

 

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen).

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter nedenfor

Institutionens navn:

Opholdsstedet Skovly

Adresse:

Friheden12

Tlf.:

59271410 eller 40347451

E-mailadresse:

kontor@opholdsstedet-skovly.dk

Hjemmesideadresse:

www.opholdsstedet-skovly.dk

Åbningstider:

døgnåbent

Institutionsleder:

Maj-Britt H Petersen                                                      

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet.

Dagtilbudspædagogik

 

Skole- og fritidspædagogik

 

Social- og specialpædagogik

X

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).

Opholdsstedet Skovly består af 3 afdelinger fordelt på 1100 kvm2. Alle afdelinger har gennemgået en gennemgående renovering således at de fremstår lyse og hyggelige med mange muligheder for samvær i mindre eller større grupper. Tilhørende er en grund på 20000 kvm2 med multibane, shelters, hængekøjer,trampolin, legestativ og en natur sti rundt i vores parklignende område hvor der kan trænes med at cykle, stå på rulleskøjter mv. stien benyttes også som en samtale sti eller hvis man har brug for at gå en tur i eget tempo.

Skovly ligger tæt ved skov og nærmeste by er Mørkøv hvor vi benytter os af de lokale fritidsmuligheder som spejder, gymnastik,fodbold mv.

På samme matrikel befinder vores Dagbehandlingstilbud Skovly skolen sig også som har plads til 24 elever. Der er tilknyttet både interne og eksterne elever.

Skovly og Skovly skolen har et tæt samarbejde med hinanden omkring de enkelte børn og unge.

Antal børn/unge/voksne:

24

Aldersgruppe:

7-18

Beskrivelse af målgruppen:

Børne og ungegruppen er kendetegnet ved at have betydelige sociale-følelses og adfærdsmæssige vanskeligheder. En del af gruppen har ADHD, autisme, angst, tilknytningsforstyrrelser og somatiske lidelser som Encoprese og epilepsi.

Indsatsområder/aktuelle projekter:

Se nedenstående.

Projekter varierer henover året ift. Årshjulet. Der aftales projekter på gruppemøder ex. sund uge, skitræning, motorik mv.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Vi arbejder ud fra den tanke, at det er i relation til andre, at børnene/de unge udvikler både deres egenskaber, værdier og meninger.
Det er i relation og i dialog med andre, at vores børn/unge lærer noget om sig selv, som de kan arbejde med.

Relations pædagogik tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation, at vi kender børnenes udvikling og behov, og det er via den gode relation, vi får adgang til at arbejde med børnene/de unge og deres aktuelle behov.

På Skovly arbejder vi ud fra at Relations pædagogik omhandler ”det” der sker i mødet mellem mennesker – med fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen og barnet.

Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.

Relations pædagogik er ressource orienteret. Det tager udgangspunkt i det, der er, og ikke i mangler og fejlfinding. Det handler om at fokusere på det, der fungerer, det der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel. Relations pædagogik er inkluderende og ikke ekskluderende.

Relations og ressource fokuseret pædagogik på Skovly har følgende omdrejningspunkter:

 • Ressource orientering – ikke finde fejl men styrke og arbejde med potentialet
 • Anerkendelse – vis anerkendelse og ros barnet/den unge for det det kan
 • Accept og respekt – medindflydelse og medinddragelse på eget liv
 • Opmærksomhed og kontakt – nærværende voksne
 • Omsorg og læring – gennem tæt kontakt med troværdige voksne støttes barnet i at udvikle sig
  Disse omdrejningspunkter omfavner den pædagogiske kerneydelse og indsats på Skovly.
  Kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes et barn oplever sig selv.

På Skovly arbejder vi i et struktureret miljø præget af forudsigelighed, tydelige rammer og grænser.
Som beskrevet er kernen i det pædagogiske arbejde relations pædagogikken, hvor vi møder barnet/ den unge anerkendende og med rummelighed. Herigennem skulle barnet/den unge gerne blive i stand til at få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre i forholdet til andre mennesker og sig selv.
En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med børnene og de unge som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.

De børn og unge som flytter ind på Skovly, vil opleve voksne der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Skovly er autentiske og nærværende.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv men også i sociale kontekster. At barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Lærere, speciallæger, PPR, psykologer,  sagsbehandlere

Personalegruppens sammensætning:

Pædagogisk uddannet personale.

Håndværksmæssig relevant personalet

Nattevagter

Praktikvejleders kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)

 

Andet/andre uddannelser

Pædagoguddannelse

Diplom i ledelse

Certifikat i Disk profil

Forbesøgets tilrettelæggelse:

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget?

·         Den studerendes forberedelse til forbesøget

·         Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan

·         Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start

·         Introduktion til praktikstedet

·         Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.

·         Praktikstedets forventninger til den studerende

·         Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt uddannelsesplan og formulering af læringsmål

·         Den studerendes mødeplan

Når de studerende er fordelt aftales der et ”god dav møde” hvor den studerende præsenteres for afdeling, afdelingsleder, tilbuddet og en rundvisning. Her bliver de studerende orienteret om indhentelse af straffeattest, børneattest, udfyldelse af stamkort og udarbejdelse af ansættelseskontrakt.

Skema gennemgås og justeres på plads ved behov.

Forventninger afstemmes og vi ligger altid roligt fra land ift at man lige skal lande på afdelingen, hilse på kollegaer og møde målgruppe. Der drøftes vores tilbuds indsatser og pædagogik holdt op imod den studerendes læringsmål

Planlægning af de første dage på praktikstedet:

·         Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og stedets kultur.

Som studerende er man ”føl” på afdelingen på de første vagter. Efterfølgende kobles man på fast personale som forsat introducere hverdag, praksis, opmærksomhedspunkter

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse med:

·         praktikudtalelse

·         Afsluttende prøve

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet.

 

Dato for sidste revidering:

 

B. Uddannelsesplan anden og tredje praktikperiode

c) Social- og specialpædagogik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

 1. Børn og unge med særlige behov.
 2. Mennesker med sociale vanskeligheder.
 3. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Social- og specialpædagogik 2. Praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:

Den studerende har viden om….

Færdighedsmål:

Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring?

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt, etablere og indgå̊ i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

 

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

 

Anbefalet relevant litteratur:

Særlige information om 2. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

 

Den studerendes placering på praktikstedet.

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

 

Organisering af praktikvejledning.

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 2. praktikperiode

Studerendes navn:

 

 

Praktikvejleders navn:

 

Studerendes studienr:

 

 

Praktikvejleders mail:

 

Studerendes klasse:

 

 

Praktiksted:

 

Uddannelsessted:

 

 

Tlf. til praktikvejleder:

 

Kompetencemål:

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på̊ den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på̊ et etisk forsvarligt grundlag.

Læringsmål 1

Vidensmål: Den studerende har viden om

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale

Færdighedsmål: Den studerende kan

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 2

Vidensmål: Den studerende har viden om

professionsetik og pædagogiske værdier

Færdighedsmål: Den studerende kan

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 3

Vidensmål: Den studerende har viden om

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd

Færdighedsmål: Den studerende kan

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 4

Vidensmål: Den studerende har viden om

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis

Færdighedsmål: Den studerende kan

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 5

Vidensmål: Den studerende har viden om

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv

Færdighedsmål: Den studerende kan

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 6

Vidensmål: Den studerende har viden om

førstehjælp

Færdighedsmål: Den studerende kan

udføre grundlæggende førstehjælp

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde , helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Praktikvejleders generelle kommentarer

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

 

 

Dato for udtalelse

 

 

Social- og specialpædagogik 3. Praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål:

Den studerende har viden om….

Færdighedsmål:

Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring?

institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

 

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

 

Anbefalet relevant litteratur:

Særlige information om 3. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

 

Den studerendes placering på praktikstedet.

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

 

Organisering af praktikvejledning.

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

Studerendes læringsmål, kompetencemålsstatus og praktikudtalelse for 3. praktikperiode

Studerendes navn:

 

 

Praktikvejleders navn:

 

Studerendes studienr:

 

 

Praktikvejleders mail:

 

Studerendes klasse:

 

 

Praktiksted:

 

Uddannelsessted:

 

 

Tlf. til praktikvejleder:

 

Kompetencemål:

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Læringsmål 1

Vidensmål: Den studerende har viden om institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

Færdighedsmål: Den studerende kan agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 2

Vidensmål: Den studerende har viden om forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

Færdighedsmål: Den studerende kan foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på̊ praktikstedet,

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 3

Vidensmål: Den studerende har viden om tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

Færdighedsmål: Den studerende kan indgå̊ i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

Hvad:

Hvorfor:                                                

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 4

Vidensmål: Den studerende har viden om opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

Færdighedsmål: Den studerende kan redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 5

Vidensmål: Den studerende har viden om forandringsprocesser og innovation,

Færdighedsmål: Den studerende kan deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Hvad:

Hvorfor:                                                

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Læringsmål 6

Vidensmål: Den studerende har viden om didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

Færdighedsmål: Den studerende kan sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Hvad:

Hvorfor:                                               

Hvordan (metoder):

Status på kompetencemål – Anvendes af studerende som forberedelse til statusmøde, helst i samarbejde med praktikvejleder

Læringsmålets relation til kompetencemål:

Uddyb, hvorledes læringsmålet bidrager med viden og færdigheder, der opfylder kompetencemålet.

Nuværende kompetenceniveau:

Uddyb, hvor langt du er i arbejdet med læringsmålet.

1) Hvad har du nået? 2) Hvilke kompetencer har du udviklet?

Hvad skal læres for at opfylde kompetencemålet?

Uddyb, hvad du mangler af viden og færdigheder i arbejdet med læringsmålet for at kunne leve op til kompetencemålet. Dvs. Hvad mangler du?

 

 

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

    

Praktikvejleders generelle kommentarer

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

 

 

Dato for udtalelse

 

 

Aktuelt...

Sommerfest

Så fik vi endelig mulighed for at afholde vores fælles sommerfest for os alle. Vi …

Birkelys sommertur

Birkelys sommertur gik også mod det jyske . Også for os var det vigtigt at …

Pilelys sommertur

Pilelys tur startede ved Vejle på en lejrplads tæt ved Gudenåens udspring.Vi var heldige med …

Spirens sommertur

Spirens sommer og opsamlings-tur gik igen i år til forskellige shelter og lejrpladser i Danmark. …

En tur på skaterbanen

Der var en del af drengene der havde en del energi  i dag som skulle …

Fotos fra hverdagen

Her er lidt fotos fra afdeling “Spirens” hverdag. Der er nogen der går til ridning …

Scroll to Top